I. Všeobecné obchodní podmínky zhotovitele

České Ploty, s.r.o.

V Horkách 1386/5, PSČ 14000

IČO: 24317217

II. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění dle smlouvy o dílo (objednávky) je provedení díla spočívajícího ve výstavbě, výrobě a montáži oplocení dle zadání a specifikace objednatele a nabídky zhotovitele.

III. Lhůty plnění

3.1. Čas plnění je závislý na včasném plnění povinností objednatele vyplývajících z těchto Všeobecných obchodních podmínek (zejména dle tohoto článku a článku IV. a V. těchto Všeobecných obchodních podmínek, dále též jen „VOP“) a na technologicky vhodných klimatických podmínkách. V případě nepříznivých klimatických podmínek bude tento fakt včas prokonzultován s objednatelem a termín konečného dodání díla bude na základě takového oznámení posunut právě o dobu, po kterou trvaly technologicky nepříznivé klimatické podmínky. V případě prodlení objednatele s poskytnutím nutné součinnosti (zejména prodlení se zpřístupněním místa předmětu plnění nebo prodlení se zaplacením dílčích faktur, které způsobí, že nebude pokračováno v díle) se doba plnění prodlužuje o dobu prodlení objednatele. Zhotovitel v takovém případě neodpovídá za prodlení s dokončením díla nebo jeho částí a neuplatní se vůči němu sankce dle VOP. Zhotovitel je povinen objednatele vyzvat k poskytnutí součinnosti v potřebné lhůtě předem a seznámit objednatele s technologickými postupy a s požadavky na jeho součinnost.

3.2. Dokončením díla se rozumí předání celého zhotoveného díla objednateli na základě písemného předávacího protokolu. Tím nejsou dotčena ustanovení VOP o předání a placení dílčích částí díla dle technologických úseků.

IV. Cena díla

4.1. Smluvní cena za předmět plnění a její splatnost i sazba DPH (v závislosti na typu stavby) je stanovena dohodou objednatele se zhotovitelem ve smlouvě (objednávce).

4.2. V případě hotovostních plateb objednatel bere na vědomí, že pokud je jednorázová platba vyšší než ekvivalent 15.000 EUR v českých korunách, je možné hotovostní platbu provést pouze vkladem hotovosti na bankovní účet zhotovitele (uvedený v záhlaví této smlouvy a/nebo na faktuře).

V. Spolupůsobení objednatele a jeho povinnosti

5.1. Objednatel zpřístupní prostory staveniště zhotoviteli ve lhůtě dohodnuté při objednání, nejpozději v den, který je sjednán jako den zahájení prací, a dá staveniště do bezplatného užívání zhotoviteli a jeho pracovníkům na celou dobu trvání stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště. O dobu, po kterou objednatel nebude moci provádět dílo řádným způsobem z důvodu nepřístupného nebo omezeně přístupného staveniště, se prodlužuje termín dokončení díla.

5.2. Objednatel uhradí náklady na spotřebu elektrické energie, vodného a stočného v rozsahu nezbytně nutného k provedení díla.

5.3. Objednatel je povinen dílo převzít, pokud dílo (nebo jeho dílčí samostatně předávaná část) v okamžiku předání nevykazuje zjevné závady bránící řádnému užívání díla. Dílo může vykazovat vady a drobné nedodělky, které v souhrnu nebrání užívání díla. Takové vady či nedodělky budou sepsány v předávacím protokolu, kde bude sjednán i termín pro jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo pouze v případě, že dílo vykazuje vady, pro které není možné dílo vůbec užívat. Pokud tyto závady v okamžiku předání objednatel shledá, musí na ně okamžitě upozornit zhotovitele a napsat o tom zápis, ke kterému se zhotovitel písemně vyjádří.

5.4. Objednatel je povinen učinit veškerá potřebná opatření k zabránění vstupu třetích (nepovolaných) osob na staveniště, tj. na pozemek, který objednatel jako staveniště určil a předal zhotoviteli. Zástupci objednatele mohou vstupovat na staveniště, jen pokud jsou pověřeni funkcí technického dozoru nebo jinou kontrolní činností. Za škody vzniklé neoprávněným vstupem na pracoviště nenese zhotovitel zodpovědnost, za jakýkoli neoprávněný vstup třetích osob na staveniště je (spolu)odpovědný objednatel. Objednatel odpovídá i za vyřešení případných sousedských sporů, a prohlašuje, že s vlastníky sousedících pozemků výstavbu díla dle této smlouvy předjednal a tito neměli námitky. Objednatel prohlašuje, že s vlastníky sousedních pozemků projednal i případnou možnost zhotovitele a jeho pracovníků vstupu na jejich pozemky za účelem možnosti zhotovení díla. V případě, že vlastníci sousedních pozemků budou objednateli ve vstupu na své pozemky bránit a toto jednání znemožní pokračování v pracech dle smlouvy, prodlužuje se o tuto dobu termín dokončení díla. Zhotovitel v takovém případě za prodlení neodpovídá a neuplatní se vůči němu sankce dle VOP.

5.5. Objednatel potvrzuje, že má pro stavbu oplocení dle objednávky povolení od příslušných úřadů, pokud se vyžaduje (územní souhlas, ohlášení, stavební povolení apod.) a že sám a na vlastní náklad zajistí i veškerá případně potřebná oznámení příslušným úřadům o záměru započít s užíváním díla. Za případné porušení stavebního řádu (provádění stavby bez ohlášení či stavebního povolení, pokud bylo vyžadováno) odpovídá výlučně objednatel a je povinen nahradit zhotoviteli veškerou škodu spočívající v tom, že by byl zhotovitel sankcionován za porušení stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Objednatel bere na vědomí, že stavební deník, případně jednoduchý záznam o stavbě, bude zhotovitelem veden jen v případě, že k provedení stavby je třeba ohlášení nebo stavební povolení. Z toho důvodu je povinen předat zhotoviteli kopii ohlášení nebo stavebního povolení nejpozději v den započetí provádění díla. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu spočívající v tom, že by zhotovitel byl sankcionován za nevedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě v případě, že by ho nevedl proto, že mu objednatel nepředal ohlášení či stavební povolení před započetím stavby.

VI. Povinnosti zhotovitele

6.1. Zhotovitel provede práce v rozsahu a provedení dle smlouvy včas a v plné kvalitě, při zachování všech zákonných a technických norem a předpisů o provádění stavebních prací (včetně předpisů o bezpečnosti práce a předpisů protipožárních).

VII. Přechod vlastnictví, záruka a její podmínky

7.1. Záruka na provedené práce a dodaný materiál KB Blok je 24 měsíců, dřevěné výplně 24 měsíců.

7.2. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Zhotovitel je povinen vady uplatněné v záruce odstranit do 30 dnů od písemného oznámení objednatele.

7.3. Dílo se stává majetkem objednatele až po úplném zaplacení ceny. Nebezpečí vzniku škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla od zhotovitele. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost spočívající v umožnění přístupu k dílu za účelem jeho demontáže.

7.4. S ohledem na cementový základ výrobků nejsou výkvěty ani odchylky v barevném odstínu, zejména v přírodním provedení, považovány za vady výrobků. Nelze je tedy reklamovat. Rozměrová tolerance KB bloku se řídí podnikovou normou č.723181 o pevnosti v tlaku, nasákavosti, toleranci délky, šířky a výšky. Tolerance délky: 390mm +6mm, šířka 190 mm +3mm, výška 190 +3mm. Tzn., že výška sloupků nemusí být stejná a ani šíře jednotlivých polí dle přesných propočtů či výkresů.

7.5. Dřevěné plaňky jsou ve standardní kvalitě hoblované bez oprav suků.

7.6. Objednatel bere na vědomí, že do konečného vytvrdnutí betonu (28 dní) ve sloupcích a podezdívce nelze zkoušet jejich pevnost jakýmkoli způsobem. Došlo by k jeho narušení. Pokud bude tato skutečnost zjištěna, nelze uplatnit reklamaci. Objednatel bere na vědomí, že nesmí po celou dobu zhotovování díla bez souhlasu zhotovitele na dílo sahat a zkoušet jeho kvalitu. Pokud se ukáže, že objednatel tento zákaz porušil, a dílo bylo poškozeno, zhotovitel neodpovídá za takto způsobené vady a je oprávněn od smlouvy odstoupit za obdobných důsledků, jako jsou uvedeny v čl. 8.2. VOP.

VIII. Sankce

8.1. Pokud bude objednatel v prodlení s zaplacením jakékoli peněžité částky dle smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Počínaje desátým dnem prodlení je objednatel povinen zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a počínaje třicátým dnem prodlení je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Úrok z prodlení nabíhá do dne zaplacení nebo do dne, ve kterém zhotovitel od této smlouvy odstoupí dle odst. 8.2. této smlouvy.

8.2. V případě, že objednatel bude v prodlení se zaplacením (části) ceny díla o více než jeden měsíc, je zhotovitel oprávněn od smlouvy jakýmkoliv způsobem odstoupit, a poté demontovat a odvézt si provedené dílo (či jeho dosud zhotovenou část). V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny díla bez DPH (která slouží k fixnímu pokrytí části nákladů zhotovitele) a vedle této smluvní pokuty i vzniklou škodu v plné výši, i když bude škoda vyšší než smluvní pokuta. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit náhradu škody, smluvní pokutu a dosud naběhlý úrok z prodlení. Smluvní pokutu i jiné své peněžité pohledávky je zhotovitel oprávněn jednostranně započíst proti povinnosti vrátit objednateli již zaplacené dílčí platby (zálohy).

8.3. Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním hotového díla o více než dva pracovní dny oproti dohodnuté lhůtě dle smlouvy, potom zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dosud nedokončené části díla za každý den prodlení. Pro výpočet jsou rozhodující jednotkové ceny z nabídky zhotovitele. Smluvní pokuta v souhrnné výši nemůže přesáhnout 10% z celkové ceny díla bez DPH.

8.4. Pokud bude zhotovitel v prodlení s dokončením díla v rozporu se smlouvou o více než jeden měsíc, je objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. V takovém případě je zhotovitel oprávněn dosud provedené dílo (jeho část) demontovat a odvézt a zároveň je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla bez DPH. Smluvní pokuta dle tohoto odstavce VOP se nesčítá se smluvní pokutou dle odst. 8.3. Vedle smluvní pokuty je zhotovitel povinen zaplatit objednateli i náhradu prokazatelně vzniklé škody. Nehradí se škoda, na kterou zhotovitel nemohl pomýšlet ani škoda vzniklá na základě skutečnosti, kterou zhotovitel nemohl předvídat, překonat ani odvrátit. Nehradí se ušlý zisk objednatele.

8.5. Objednatel je povinen dostavit se na osobní nebo písemnou výzvu zhotovitele k převzetí díla a podepsat předávací protokol. V případě, že objednatel bude v prodlení s povinností převzít dílo a/nebo podepsat předávací protokol (případně neoprávněně odmítne dílo převzít a/nebo podepsat předávací protokol), je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

8.6. Pokud bude objednatel v prodlení s převzetím díla a/nebo podpisem předávacího protokolu (nebo sjednané dílčí části), ačkoli byl řádně vyzván, platí pro účely fakturace, že dílo (nebo jeho příslušní dílčí část) bylo řádně předáno a převzato a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušnou dílčí nebo konečnou fakturu.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1. Smluvní strany se dohodly, že bez ohledu na to, zda je objednatelem podnikatel či nepodnikatel a zda předmět smlouvy má sloužit k podnikatelské činnosti objednatele či nikoli, jejich závazkový právní vztah ze smlouvy se řídí obchodním zákoníkem. Pokud není uvedeno jinak, platí pro vztah mezi smluvními stranami ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku v platném znění.